Bài tập đạo hàm – Trần Sĩ Tùng

Tài liệu gồm 7 trang trình bày các vấn đề:

+ Vấn đề 1. Tính đạo hàm bằng định nghĩa
+ Vấn đề 2. Tính đạo hàm bằng công thức
+ Vấn đề 3.Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) của hàm số y = f(x)
+ Vấn đề 4. Tính đạo hàm cấp cao
+ Vấn đề 5. Tính giới hạn hàm sinu(x)/u(x)
+ Vấn đề 6. Các bài toán khác

XEM TRỰC TUYẾN

comments