Bài tập Mặt cầu – Khối cầu – Nguyễn Đăng Dũng

Phương pháp:
+ Muốn chứng minh nhiều điểm cùng thuộc một mặt cầu ta chứng minh các điểm đó cùng cách đều một điểm O cố định một khoảng R > 0 không đổi.
+ Muốn chứng minh một đường thẳng D tiếp xúc với maột mặt cầu S (O;R), ta chứng minh d (O;D) = R.
+ Muốn chứng minh một mặt phẳng (P) tiếp xúc với một mặt cầu S (O;R), ta chứng minh d (O;(P)) = R.
+ Tập hợp các điểm M trong không gian nhìn đoạn thẳng AB cố định dưới một góc vuông là mặt cầu đường kính AB.

XEM TRỰC TUYẾN

comments