Lý thuyết và một số bài tập giới hạn – Trần Sĩ Tùng

Tài liệu gồm 11 trang với nội dung gồm các phần:

I. Giới hạn của dãy số
1. Giới hạn đặc biệt
2. Định lí
3. Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn
4. Một số phương pháp tìm giới hạn của dãy số
II. Giới hạn của hàm số
1. Giới hạn đặc biệt
2. Định lí
3. Giới hạn một bên
4. Một số phương pháp khử dạng vô định
III. Hàm số liên tục
1. Hàm số liên tục tại một điểm
2. Hàm số liên tục trên một khoảng
3. Hàm số liên tục trên một đoạn [a; b]
BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG

XEM TRỰC TUYẾN

comments