30 câu trắc nghiệm giới hạn của dãy số – Trần Công Diêu

Thông báo: 
+ Đã cập nhật đáp án đề thi thử KHTN lần 1
+ Đã cập nhật đề thi thử THTT lần 4

Tài liệu gồm 13 trang với phần tóm tắt lý thuyết và 30 câu trắc nghiệm giới hạn của dãy số có lời giải chi tiết.

Trích dẫn tài liệu:
+ Kết quả nào sau đây đúng?
A. Cấp số nhân lùi vô hạn (un) có công bội q thì tổng S = u/(1 – q)
B. Cấp số nhân lùi vô hạn (un) có u1 = 4, q = 4/3 thì S = -12
C. Cấp số nhân lùi vô hạn (un) có u1 = 15, S = 60 thì công bội q = 3/4
D. Cấp số nhân lùi vô hạn (un) có u1 = -4, q = -5/4 thì S = -169


+ Cấp số nhân lùi vô hạn (un) có u1 = -50, S = 100. Năm số hạng đầu tiền của cấp số cộng này là?
A.50; 25; 12,5; 6,5; 3,25
B.50; 25,5; 12,5; 6,25; 3,125
C.50; 25; 12,5; 6,25; 3,125
D.50; 25; 12,25; 6,125; 3,0625
+ Chọn mệnh đề đúng:
A. lim cos(2π/n) = 0
B. lim cos(2π/n) = 1
C. lim cos(2π/n) = -1
D. lim cos(2π/n) = 0 không có giới hạn

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com