50 bài trắc nghiệm tích phân cơ bản thường gặp – Phạm Ngọc Tính

Tuyển tập 50 bài toán trắc nghiệm chuyên đề tích phân cơ bản và thường gặp trong các đề thi trắc nghiệm do thầy Phạm Ngọc Tính biên soạn. Tài liệu gồm 16 trang có đáp án.

Trích dẫn tài liệu:
+ Hãy chọn kết luận sai:
A. d(…) = 2xdx chỗ trống là x^2 + C
B. d(…) = 3xdx thì chỗ trống là x^4 + C
C. d(…) = cosxdx thì chỗ trống bằng sinx + C
D. d(…) = (1 + tan2x)dx thì chỗ trống là tanx + C


+ F(x) là một nguyên hàm của hàm số y = cos2x/[(cosx)^2.(sinx)^2]. Nếu F(π/4) = 0 thì ∫cos2x/[(cosx)^2.(sinx)^2]dx bằng:
A. tanx + cotx + 2
B. tanx + cotx – 2
C. -tanx – cotx + 2
D. -tanx – cotx – 2
+ F(x) là một nguyên hàm của hàm số y = tanx. Nếu F(π/3) = ln 8 thì tanxdx bằng:
A. ln|cosx| + ln 3
B. -ln|cosx| + ln 4
C. ln|cosx| – ln 3
D. -ln|cosx| + ln 4

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com