Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Đặng Việt Đông

Tài liệu gồm 46 trang với các câu hỏi trắc nghiệm được phân loại thành các phần:

+ SỰ ĐỒNG BIẾN VÀ NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ (50 câu)
+ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (80 câu)
+ GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ (72 câu)
+ TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ (58 câu)
+ BẢNG BIẾN THIÊN VÀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ (39 câu)
+ SỰ TƯƠNG GIAO CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ (59 câu)
+ TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ (48 câu)

XEM TRỰC TUYẾN

comments