4 đề trắc nghiệm chuyên đề số phức – Bùi Thế Việt

Tài liệu gồm 44 trang với 4 đề trắc nghiệm chuyên đề số phức do tác giả Bùi Thế Việt biên soạn, mỗi đề gồm 105 câu hỏi.

Trích dẫn tài liệu:
+ Tìm modulus của số phức z = (2 − i)(1 − 3i).
2. Cho số phức u = 2 − 5i và v = −3 + 2i. Nhận xét nào sau đây là sai ?
A. u − v = 5 − 7i
B. 3u − v = 9 + 9i
C. u + v = −1 − 3i
D. 2u − 3v = 13 − 16i


+ Khi số phức z thay đổi tùy ý thì tập hợp các số 2z + 2z‾ là?
A. Tập hợp các số thực dương
B. Tập hợp các số thực không âm
C. Tập hợp các số thực
D. Tập hợp các số phức không phải số ảo
+ Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn |z − 3| = |z + i|.
A. Đường thẳng y = −4x + 1
B. Đường thẳng y = −5x + 3
C. Đường thẳng y = −3x + 4
D. Đường thẳng y = −x + 3

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com