Chuyên đề HH giải tích không gian – Trung tâm LTĐH Vĩnh Viễn

Tài liệu gồm 51 trang, gồm các vấn đề:

+ Vấn đề 1. Mặt phẳng và đường thẳng
+ Vấn đề 2. Hình chiếu và đối xứng
+ Vấn đề 3. Khoảng cách và góc
+ Vấn đề 4. Vị trí tương đối của đường thằng và mặt phẳng
+ Vấn đề 5. Mặt cầu

XEM TRỰC TUYẾN

comments