Phân dạng bài tập về phương pháp quy nạp toán học và dãy số

$1 – Phương pháp quy nạp toán học:
A – Tóm tắt SGK
B – Giải toán
C – Bài tập rèn luyện
D – Hướng dẫn, đáp số
$2 – Dãy số
A – Tóm tắt SGK
B – Giải toán
+ Dạng 1: Xác định các số hạng của dãy số
+ Dạng 2: Xác định số hạng tông quát (SHTQ) của dãy số cho bởi hệ thức truy hồi
+ Dạng 3: Chứng minh dãy số tăng, giảm (xét tính đơn điệu)
+ Dạng 4: Xét tính bị chặn
C – Bài tập rèn luyện
D – Hướng dẫn, đáp số

XEM TRỰC TUYẾN

comments