Bài tập tọa độ không gian phân theo dạng có lời giải chi tiết – Trần Sĩ Tùng


Tài liệu gồm 67 trang, tuyển chọn bài tập các dạng toán phương pháp tọa độ không gian có lời giải chi tiết.

TĐKG 01: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
Dạng 1: Viết phương trình mặt phẳng bằng cách xác định vectơ pháp tuyến
Dạng 2: Viết phương trình mặt phẳng liên quan đến mặt cầu
Dạng 3: Viết phương trình mặt phẳng liên quan đến khoảng cách
Dạng 4: Viết phương trình mặt phẳng liên quan đến góc
Dạng 5: Viết phương trình mặt phẳng liên quan đến tam giác
Dạng 6: Các dạng khác về viết phương trình mặt phẳng

TĐKG 02: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
Dạng 1: Viết phương trình đường thẳng bằng cách xác định vectơ chỉ phương
Dạng 2: Viết phương trình đường thẳng liên quan đến một đường thẳng khác
Dạng 3: Viết phương trình đường thẳng liên quan đến hai đường thẳng khác
Dạng 4: Viết phương trình đường thẳng liên quan đến khoảng cách
Dạng 5: Viết phương trình đường thẳng liên quan đến góc
Dạng 6: Viết phương trình đường thẳng liên quan đến tam giác
[ads]
TĐKG 03: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU
Dạng 1: Viết phương trình mặt cầu bằng cách xác định tâm và bán kính
Dạng 2: Viết phương trình mặt cầu bằng cách xác định các hệ số của phương trình
Dạng 3: Các bài toán liên quan đến mặt cầu

TĐKG 04: TÌM ĐIỂM THOẢ ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC
Dạng 1: Xác định điểm thuộc mặt phẳng
Dạng 2: Xác định điểm thuộc đường thẳng
Dạng 3: Xác định điểm thuộc mặt cầu
Dạng 4: Xác định điểm trong không gian
Dạng 5: Xác định điểm trong đa giác
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]