Phân dạng bài tập và lời giải chi tiết chuyên đề Tích phân – Lưu Huy Thưởng

PHẦN  I. TÍCH PHÂN CƠ BẢN
PHẦN II. TÍCH PHẦN HÀM HỮU TỶ
PHẦN III. TÍCH PHÂN HÀM SỐ VÔ TỶ
PHẦN IV. TÍCH PHÂN HÀM LƯỢNG GIÁC
PHẦN V. TÍCH PHÂN HÀM MŨ VÀ LOGARIT
PHẦN VI. TỔNG HỢP
PHẦN VII. TUYỂN TẬP MỘT SỐ ĐỀ THI THỬ
PHẦN VIII. TÍCH PHÂN HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN

XEM TRỰC TUYẾN

comments