Chuyên đề GTLN – GTNN và bất đẳng thức – Đặng Thành Nam

PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI ĐẠI SỐ
PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
Đưa bài toán nhiều biến về bài toán một biến, khảo sát tính tính đơn điệu của hàm số suy ra giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số.
Các hướng giải quyết bài toán loại này
+ Nếu trong biểu thức có xuất hiện biểu thức đối xứng của x, y đặt t = x+y hoặc t = x-y.
+ Nếu không biểu diễn các biến về một biến được có thể coi biểu thức đó là hàm một biến và các biến còn lại là hằng số.
PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC CÔ SI
BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY – SCHAWARS VÀ HOLDER
BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

XEM TRỰC TUYẾN

comments