Tư duy sáng tạo tìm tòi lời giải PT – BPT – HPT đại số và vô tỷ – Lê Văn Đoàn

Tài liệu Tư duy sáng tạo tìm tòi lời giải PT – BPT – HPT đại số và vô tỷ của Th.s Lê Văn Đoàn gồm 727 trang. Tài liệu bao gồm các chuyên mục sau:

Phần I.   Phương trình, bất phương trình vô tỷ
+ Bài 1.  Phương trình vô tỷ cơ bản
+ Bài 2.  Giải phương trình vô tỷ bằng cách đưa về tích số
+ Bài 3.   Giải phương trình vô tỷ bằng phương pháp đặt ẩn phụ
+ Bài 4.   Giải phương trình vô tỷ bằng phương pháp đánh giá
+ Bài 5.   Bất phương trình vô tỷ
+ Bài 6.   Phương trình, bất phương trình chứa tham số

Phần II.   Hệ phương trình đại số, vô tỷ
+ Bài 1.   Hệ phương trình cơ bản
+ Bài 2.   Hệ phương trình đưa về tích số
+ Bài 3.   Giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ
+ Bài 4.   Giải hệ phương trình bằng phương pháp đánh giá
+ Bài 5.   Hệ phương trình chứa tham số

Phần III.  Giải chi tiết bài tập rèn luyện

XEM TRỰC TUYẾN

comments