420 câu trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian – Trần Duy Thúc

Tài liệu 420 câu trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian của thầy Trần Duy Thúc gồm 77 trang. Tài liệu được chia thành 5 phần:

+ Phần 1: Các bài toán về tọa độ điểm và vector.
+ Phần 2: Các bài toán về viết phương trình mặt phẳng.
+ Phần 3: Các bài toán về viết phương trình mặt cầu.
+ Phần 4: Các bài toán về viết phương trình đường thẳng.
+ Phần 5: Các bài toán vị trí tương đối.
+ Phần 6: Các bài toán tổng hợp.

XEM TRỰC TUYẾN

comments