Kỹ thuật giải nhanh chuyên đề hình giải tích không gian – Trần Đình Cư

CHỦ ĐỀ 1. HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
+ VẤN ĐỀ 1. Các bài toán điển hình thường gặp
+ VẤN ĐỀ 2. Ứng dụng tọa độ giải toán hình học không gian

CHỦ ĐỀ 2. MẶT PHẲNG VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN
+ VẤN ĐỀ 1. Viết phương trình mặt phẳng
+ VẤN ĐỀ 2. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng
+ VẤN ĐỀ 3. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song. Hình chiếu và điểm đối xứng
+ VẤN ĐỀ 4. Góc của hai mặt phẳng
+ VẤN ĐỀ 5. Ứng dụng giải toán hình học không gian

CHỦ ĐỀ 3. MẶT CẦU VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN
+ VẤN ĐỀ 1. Viết phương trình mặt cầu
+ VẤN ĐỀ 2. Vị trí tương đối của mặt phẳng và mặt cầu

CHỦ ĐỀ 4. ĐƯỜNG THẲNG VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN
+ VẤN ĐỀ 1. Viết phương trình đường thẳng
+ VẤN ĐỀ 2. Vị trí tương đối của 2 đường thẳng trong không gian
+ VẤN ĐỀ 3. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng và khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
+ VẤN ĐỀ 4. Các bài toán liên quan giữa đường thẳng và mặt phẳng
+ VẤN ĐỀ 5. Các bài toán liên quan giữa đường thẳng và mặt cầu

CHỦ ĐỀ 5. GÓC TRONG KHÔNG GIAN
+ VẤN ĐỀ 1. Góc và các bài toán liên quan
+ VẤN ĐỀ 2 . Sử dụng tọa độ giải toán hình học không gian

CHỦ ĐỀ 6. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
+ VẤN ĐỀ 1. Giải toán cực trị hình học bằng cách sử dụng bất đẳng thức hình học
+ VẤN ĐỀ 2. Giải toán cực trị bằng phương pháp hàm số hoặc bằng cách sử dụng bất đẳng thức đại số
+ VẤN ĐỀ 3. Giải toán cực trị bằng phương pháp ứng dụng tâm tỉ cự

XEM TRỰC TUYẾN

comments