Tuyển chọn bài tập trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Đặng Việt Đông

Tài liệu gồm 75 trang tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng với nhiều dạng bài và mức độ nhận thức.

Nguyên hàm
A – Lý thuyết tóm tắt
1. Khái niệm nguyên hàm
2. Tính chất
3. Nguyên hàm của một số hàm số thường gặp
B – Bài tập (157 câu)
Phương pháp đổi biến và vi phân
A – Lý thuyết tóm tắt và phương pháp
B – Bài tập (76 câu)
Phương pháp từng phần
A – Lý thuyết tóm tắt phương pháp lấy nguyên hàm từng phần
B – Bài tập (23 câu)


Tích phân
A – Lý thuyết tóm tắt
1. Khái niệm tích phân
2. Tính chất của tích phân
3. Phương pháp tính tích phân
+ Phương pháp đổi biến số
+ Phương pháp tích phân từng phần
B – Bài tập (80 câu)
C – Tích phân tổng hợp (124 câu)
Ứng dụng tính diện tích
A – Lý thuyết tóm tắt
B – Bài tập (127 câu)
Ứng dụng tính thể tích
A – Lý thuyết tóm tắt
B – Bài tập (52 câu)

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com