Các bài toán liên quan đến đồ thị hàm số y = f'(x) – Nguyễn Chiến


Tài liệu gồm 23 trang với các bài toán trắc nghiệm liên quan đến đồ thị hàm số y = f'(x) có hướng dẫn giải.

Trích dẫn tài liệu:
+ Cho hàm số y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d (a, b, c ∈ R, a ≠ 0) có đồ thị (C). Biết rằng đồ thị (C) tiếp xúc với đường thẳng y = -9 tại điểm có hoành độ âm và đồ thị hàm số y = f'(x) cho bởi hình vẽ bên. Phần nguyên của giá trị diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và trục hoành?
[ads]
+ Cho hàm số y = f(x) = ax^3 + bx^2 + có đồ thị (C). Biết rằng đồ thị (C) tiếp xúc với đường thẳng y = 4 tại điểm có hoành độ âm và đồ thị hàm số y = f(x) cho bởi hình vẽ dưới đây. Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và trục hoành.
+ Cho hàm số y = f(x) có đồ thị hàm số y = f'(x) như hình vẽ. Biết f(a) < 0, hỏi đồ thị hàm sốy = f(x) cắt trục hoành tại nhiều nhất bao nhiêu điểm?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com