50 câu trắc nghiệm tổng ôn số phức có lời giải chi tiết – Lê Viết Nhơn

Tài liệu gồm 15 trang tuyển tập 50 câu hỏi trắc nghiệm tổng ôn chuyên đề số phức được trích từ các đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017. Các câu hỏi được phân tích và giải chi tiết.

Trích dẫn tài liệu:
+ Cho số phức z = 3 – 2i. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z
A. Phần thực bằng –3 và Phần ảo bằng –2i
B. Phần thực bằng –3 và Phần ảo bằng –2
C. Phần thực bằng 3 và Phần ảo bằng 2i
D. Phần thực bằng 3 và Phần ảo bằng 2
[ads]
+ Trên trường số phức C, cho phương trình az^2 + bz + c = 0 (a, b, c ∈ R, a ≠ 0). Chọn khẳng định sai:
A. Phương trình luôn có nghiệm
B. Tổng hai nghiệm bằng -b/a
C. Tích hai nghiệm bằng c/a
D. Δ = b^2 – 4ac thì phương trình vô nghiệm
+ Trong mặt phẳng phức, gọi M là điểm biểu diễn cho số phức z = a + bi (a, b ∈ R, a.b ≠ 0). M’ là diểm biểu diễn cho số phức z‾. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. M’ đối xứng với M qua Oy
B. M’ đối xứng với M qua Ox
C. M’ đối xứng với M qua O
D. M’ đối xứng với M qua đường thẳng y = x

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]