Bài tập trắc nghiệm bảng biến thiên và đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông

Tài liệu gồm 45 trang tuyển tập bài tập trắc nghiệm bảng biến thiên và đồ thị hàm số có đáp án.

Trích dẫn tài liệu:
+ Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R, có đồ thị (C) như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Đồ thị (C) có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác cân
B. Giá trị lớn nhất của hàm số là 4
C. Tổng các giá trị cực trị của hàm số bằng 7
D. Đồ thị (C) không có điểm cực đại nhưng có hai điểm cực tiểu là (-1; 3) và (1; 3)
[ads]
+ Cho hàm số y = loga x và y = logb y có đồ thị như hình vẽ bên. Đường thẳng x = 7 cắt trục hoành, đồ thị hàm số y = loga x và y = logb y lần lượt tại H, M và N. Biết rằng HM = MN. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. 7a = b   B. a = b^
C. a = b^7 D. a = 2b
+ Cho a, b là các số thực. Đồ thị các hàm số y = x^a, y = x^b trên khoảng (0; +∞) được cho trong hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. 0 < b < 1 < a
B. b < 0 < 1 < a
C. 0 < a < 1 < b
D. a < 0 < 1 < b

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]