Một số phép biến đổi đồ thị hàm số – Lê Bá Bảo

Tài liệu gồm 24 trang trình bày các dạng toán biến đổi đồ thị hàm số sau:

+ Dạng 1: Từ đồ thị (C): y = f(x) suy ra đồ thị (C’): y = f(-x)
+ Dạng 2: Từ đồ thị (C): y = f(x) suy ra đồ thị (C’): y = -f(x)
+ Dạng 3: Từ đồ thị (C): y = f(x) suy ra đồ thị (C’): y = f(|x|)
[ads]
+ Dạng 4: Từ đồ thị (C): y = f(x) suy ra đồ thị (C’): y = |f(x)|
+ Dạng 5: Từ đồ thị (C): y = u(x).v(x) suy ra đồ thị (C’): y = |u(x)|.v(x)
+ Dạng 6: Từ đồ thị (C): y = f(x) suy ra đồ thị (C’): y = f(x) + a
+ Dạng 7: Từ đồ thị (C): y = f(x) suy ra đồ thị (C’): y = f(x + a)

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]