Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chuyên đề khối đa diện – Huỳnh Đức Khánh


Tài liệu gồm 65 trang bao gồm tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chọn lọc chuyên đề khối đa diện. Nội dung tài liệu gồm các phần:

Bài 01. Khái niệm về khối đa diện
I – Khối lăng trụ V1 khối chóp
II – Khái niệm về hình đa diện V1 khối đa diện
III – Hai đa diện bằng nhau
IV – Phân chia V1 lắp ghép các khối đa diện
Một số kết quản quan trọng
Câu hỏi trắc nghiệm
Bài 02. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
I – Khối đa diện lồi
II – Khối đa diện đều
Câu hỏi trắc nghiệm


Bài 03. Khái niệm về thể tích khối đa diện
I – Nhắc lại một số định nghĩa
II – Thể tích
III – Tỉ số thể tích
Câu hỏi trắc nghiệm
+ Vấn đề 1. Thể tích khối chóp
+ Vấn đề 2. Thể tích lăng trụ đứng
+ Vấn đề 3. Thể tích lăng trụ xiên
+ Vấn đề 4. Tỉ số thể tích


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com