251 bài tập trắc nghiệm tiệm cận của đường cong (không chứa tham số) – Lương Tuấn Đức


Tài liệu gồm 27 trang, tuyển tập 251 bài toán trắc nghiệm tiệm cận của đường cong (không chứa tham số). Các bài toán với độ khó được sắp xếp tăng dần từ mức cơ bản đến các bài toán khó, vận dụng bậc cao. Tài liệu do thầy Lương Tuấn Đức biên soạn.

Trích dẫn tài liệu:
+ Xét hàm số y = (3×2 – 4x + 5)/2x(x-1). Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
A. Đồ thị hàm số chỉ có tiệm cận đứng
B. Đồ thị hàm số chỉ có tiệm cận ngang
C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang
D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận


+ Giả sử I là tâm đối xứng của đường cong y = (4x – 2017)/(x – 3). Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. I nằm phía trong đường tròn (A) tâm O, bán kính R = 3
B. I nằm phía ngoài đường tròn (B) tâm O, bán kính R = 6
C. I nằm phía trong đường tròn (C) tâm O, bán kính R = 5,5
D. I nằm trên đường tròn (A) tâm O, bán kính R = 4,5
+ Gọi A, B tương ứng là tâm đối xứng của hai đường cong y = (x + 1)/(x – 2). Hai điểm A, B nằm khác phía (một điểm phía trong – một điểm phía ngoài) của đường tròn nào sau đây?
A. Đường tròn tâm O, bán kính R = 7
B. Đường tròn tâm O, bán kính R = 15
C. Đường tròn tâm O, bán kính R = 3
D. Đường tròn tâm O, bán kính R = 3Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com