Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Trần Minh Tiến, Trần Thanh Phong


Tài liệu gồm các bộ câu hỏi trắc nghiệm thuộc chuyên đề hàm số được chia theo cấu trúc 1-1-1 theo mức độ khó tăng dần. Các chuyên đề trong tài liệu gồm:

+ Chuyên đề 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
+ Chuyên đề 2: Cực trị của hàm số
+ Chuyên đề 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
+ Chuyên đề 4: Đường tiệm cận

Trích dẫn tài liệu:
+ Cho hàm số y = -1/3.x^3 + m – 3x^2 + (m + 1)x + 4. Có bao nhiêu giá trị của m sao cho hàm số tăng trên đoạn có độ dài bằng 4 (để rõ hơn, có thể hiểu là khoảng đồng biến có độ dài bé nhất bằng 4).


+ Cho hàm số y = x^4 – 2x^2 + 3. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Hàm số có ba điểm cực trị
B. Hàm số chỉ có đúng 2 điểm cực trị
C. Hàm số không có cực trị
D. Hàm số chỉ có đúng một điểm cực trị
+ Với hàm số y = √|x|, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Hàm số đã cho không có đạo hàm
B. Hàm số không có cực trị
C. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 2
D. Giá trị cực tiểu là 0Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com