Bài tập trắc nghiệm và tự luận chuyên đề vector – Trần Quang Thạnh


Tài liệu gồm 26 trang tuyển tập các bài toán trắc nghiệm khách quan và bài tập tự luận thuộc chuyên đề vectơ. Nội dung gồm các bài:

Bài 1. Vectơ
+ Chủ đề I. Xác định vectơ
+ Chủ đề II. Hai vectơ cùng phương – hai vectơ bằng nhau
Bài 2. Tổng và hiệu hai vectơ
+ Chủ đề I. Tính tổng các vectơ – chứng minh đẳng thức vectơ
+ Chủ đề II. Tính độ dài vectơ
+ Chủ đề III. Quỹ tích và xác định điểm thỏa mãn đẳng thức vectơ
[ads]
Bài 3. Tích một số với một vectơ
+ Chủ đề I. Tính độ dài vectơ
+ Chủ đề II. Phân tích vectơ và chứng minh các điểm thẳng hàng
+ Chủ đề III. Chứng minh đẳng thức vectơ
+ Chủ đề IV. Quỹ tích và xác định điểm thỏa mãn đẳng thức vectơ
Bài 4. Hệ trục tọa độ
+ Chủ đề I. Trục tọa độ
+ Chủ đề II. Tọa độ vectơ
+ Chủ đề III. Tọa độ điểm
Ôn tập chương I
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com