246 bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận của đồ thị hàm số có đáp án


Tài liệu gồm 27 trang tuyển tập 246 bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận của đồ thị hàm số từ cơ bản đến nâng cao, các bài toán đều có đáp án – là những phương án được gạch chân.

Trích dẫn tài liệu:
+ Cho hàm số y = (3x + 1)/(1 – 2x). Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = 3
B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x = 1
C. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y= -3/2
D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận
+ Cho hàm số y = f(x)/g(x) với f(x) ≠ g(x) ≠ 0, có lim f(x) = 1 khi x → +∝ và lim g(x) = -1 khi x → +∝. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang
B. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang
C. Đồ thị hàm số có thể có nhiều hơn một tiệm cận ngang
D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y = 1và y = -1
[ads]
+ Cho hàm số y = (x^2 + 2x – 3)/(1 – x^2) có đồ thị (C). Kết luận nào sau đây là đúng?
A. (C) có 2 đường tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang
B. (C) có tiệm cận ngang là đường thẳng y = -1 và tiệm cận đứng là đường thẳng x = -1
C. (C) có tiệm cận ngang là đường thẳng y = 1 và tiệm cận đứng là đường thẳng x = -1
D. (C) có tiệm cận ngang là đường thẳng y = -1 và tiệm cận đứng là đường thẳng x = 1

Mời bạn đọc xem thêm các dạng toán nâng cao về đường tiệm cận của đồ thị hàm số do thầy Lương Tuấn Đức biên soạn sau:
251 bài tập trắc nghiệm tiệm cận của đường cong (không chứa tham số) – Lương Tuấn Đức
241 bài toán trắc nghiệm tiệm cận chứa tham số – Lương Tuấn Đức
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com