Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 1 (Lượng giác) trường THPT Thạnh Đông – Kiên Giang


Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác trường THPT Thạnh Đông – Kiên Giang gồm 10 bài tập trắc nghiệm và 2 bài tập tự luận. Đề kiểm tra có đáp án, lời giải chi tiết và thang điểm.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Tập giá trị của hàm số y = cos2x là:
A. [-1; 1]  
B. [-2; 2]
C. R
D. (-1; 1)
+ Số nghiệm của phương trình : cosx = cosπ/4 với -π ≤ x ≤ π là:
[ads]
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
+ Giải các phương trình lượng giác sau:
a) tan(x + 30) = √3/3
b) 5(cosx)^2 + 3sinx – 3 = 0  
c) sin3x – √3cos3x = 2sin2x
d) sin4x + 1 – 2cos2x = sin2x

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com