5 đề rèn luyện HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 (dành cho học sinh trung bình) – Lê Văn Đoàn

Tài liệu gồm 31 trang tuyển tập 5 đề rèn luyện HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 12, mỗi đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, mức độ phù hợp với lực học của học sinh trung bình, các đề đều có đáp án. Tài liệu do thầy Lê Văn Đoàn biên soạn.

Trích dẫn tài liệu:
+ Số lượng của loại vi khuẩn A trong một phòng thí nghiệm được tính theo công thức s(t) = s0.2^t trong đó s(0) là số lượng vi khuẩn A lúc ban đầu, s(t) là số lượng vi khuẩn A có sau t phút. Biết sau 3 phút thì số lượng vi khuẩn A là 625 nghìn con. Hỏi sau bao lâu, kể từ lúc ban đầu, số lượng vi khuẩn A là 10 triệu con?
A. 48 phút
B. 19 phút
C. 7 phút
D. 12 phút
[ads]
+ Cho hàm số y = √(2ax – x^2), với a > 0. Hỏi khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞; a)
B. Hàm số đồng biến trên khoảng (a; +∞)
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (a; 2a)
D. Hàm số đồng biến trên khoảng (0; 2a)
+ Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng ta được một khối (H) như hình vẽ bên dưới. Biết rằng thiết diện là một hình elip có độ dài trục lớn bằng 10, khoảng cách từ điểm thuộc thiết diện gần mặt đáy nhất và điểm thuộc thiết diện xa mặt đáy nhất tới mặt đáy lần lượt là 8 và 14 (xem hình vẽ). Tính thể tích V(H) của (H).
A. V(H) = 192π
B. V(H) = 275π
C. V(H) = 704π
D. V(H) = 176π

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]