Tóm tắt lý thuyết và công thức hỗ trợ chuyên đề hàm số – Nguyễn Nhanh Tiến


Tài liệu gồm 17 trang do thầy Nguyễn Hữu Nhanh Tiến biên soạn tóm tắt lại toàn bộ định nghĩa, định lý, công thức tính toán và phương pháp giải các dạng bài tập trong chương 1 Toán 12: Ứng dụng của đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. Nội dung tài liệu gồm các phần sau:

1. Nhắc lại kiến thức
+ Quy tắc và công thức tính đạo hàm
+ Dấu của tam thức bậc 2
2. Tính đơn điệu của hàm số
+ Bài toán: Tìm điều kiện tham số để hàm số đơn điệu
3. Cực trị của hàm số
+ Cực trị của hàm đa thức bậc ba
+ Cực trị của hàm bậc bốn trùng phương
+ Cực trị của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối
+ Cực trị của hàm lượng giác


4. Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất của hàm số
5. Tiệm cận của đồ thị hàm số
6. Khảo sát hàm số
+ Hàm số bậc ba
+ Hàm số bất biến
+ Hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối
7. Tương giao đồ thị
8. Sự tiếp xúc của hai đồ thị
+ Điều kiện tiếp xúc
+ Các dạng tiếp tuyến
9. Bài toán tìm điểm cố định
+ Bài toán: Tìm điều kiện để đồ thị (Cm) : y = f (x;m) đi qua một điểm A(xo; yo) cho trước
+ Bài toán: Cho (Cm) là đồ thị của hàm số y = f (x;m). Hãy tìm điểm cố định của họ đường (Cm)
10. Tâm và trục đối xứngTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com