126 bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai có đáp án – Phan Phước Bảo


Tài liệu gồm 10 trang tuyển chọn 126 bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai thuộc chương 2 Đại số 10 có đáp án, tài liệu do thầy Phan Phước Bảo biên soạn.

Trích dẫn tài liệu:
+ Cho hàm số y = x^2 – 2x + 2. Khẳng định nào sau đúng?
A. Đồ thị của hàm số có đỉnh I (1; -4)
B. Đồ thị hàm số có tung độ đỉnh I(-1; 3)
C. Đồ thị hàm số có trục đối xứng: x = 1
D. Đồ thị hàm số có trục đối xứng: x = -1
[ads]
+ Hàm số y = (√(x + 2) + √(2 – x))/|x| là:
A. Hàm số không chẵn không lẻ
B. Hàm số chẵn
C. Hàm số lẻ
D. Hàm số vừa chẵn vừa lẻ
+ Cho hàm số y = f(x) = 3x^4 – x^2 + 2. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. y = f(x) là hàm số không có tính chẵn lẻ
B. y = f(x) là hàm số chẵn
C. y = f(x) là hàm số lẻ
D. y = f(x) là hàm số vừa chẵn vừa lẻ
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com