Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh nguyên hàm – tích phân – Nguyễn Vũ Minh (Tập 1)


Tài liệu gồm 75 trang bao gồm lý thuyết, công thức nguyên hàm, phân dạng và bài tập nguyên hàm – tích phân có đáp án, tài liệu do thầy Nguyễn Vũ Minh biên soạn.

Trích dẫn tài liệu:
+ F(x) và G(x) là các nguyên hàm của hàm số f(x) trên khoảng (a,b). Khi đó:
(I) F(x) = G(x) + C
(II) G(x) = F(x) + C
Với C là một hằng số nào đó. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. (I) đúng, (II) sai
B. (I) sai, (II) đúng
C. Cả (I) và (II) đều đúng
D. Cả (I) và (II) đều sai
[ads]
+ Nguyên hàm của hàm số: y = cos2x/[(sinx)^2.(cosx)^2]^2 là?
A. tanx – cotx + C
B. -tanx – cotx + C
C. tanx + cotx + C
D. cotx – tanx + C
+ Cho hàm số f(x) = sinx + cos2x. Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f(x) biết F(π/2) = π/2
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com