Đề kiểm tra 45 phút Giải tích 12 chương 2 (Mũ – Logarit) trường THPT Đông Thọ – Tuyên Quang


Đề kiểm tra 45 phút Giải tích 12 chương 2 trường THPT Đông Thọ – Tuyên Quang gồm 4 mã đề, mỗi đề gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 1 tiết, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Cho a > 0 và a ≠ 1. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. loga xy = loga x.loga y
B. loga x có nghĩa với mọi x
C. loga x^n = n.loga x (x > 0, n ≠ 0)
D. loga 1 = a, loga a = 1
[ads]
+ Một khu rừng có trữ lượng gỗ 4.10^5 mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây ở khu rừng đó là 4% mỗi năm. Tìm khối lượng gỗ của khu rừng đó sau 5 năm.
A. 4,8666.10^5 (m3)   B. 4,0806.10^5 (m3)
C. 4,6666.10^5 (m3 )   D. 4,6888.10^5 (m3)
+ Cho π^α < π^β. Kết luận nào sau đây đúng?
A. α > β   B. α.β = 1
C. α < β   D. α + β = 0

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com