Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Đồng Tháp


Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Đồng Tháp gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án tất cả các mã đề (108, 132, 156, 183).

Trích dẫn đề thi:
+ Cho hàm số y = √(x^2 – 2)/(x – 1). Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang y = -1 và có một tiệm cận đứng x = 1
B. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang y = -1, y = 1 và có một tiệm cận đứng x = 1
C. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang y = -1, y = 1
D. Đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang y = 1 và có một tiệm cận đứng x = 1
+ Cho hai đồ thị hàm số y = a^x (C1) và y = logb x (C2) như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. 0 < a < 1 và 0 < b < 1
B. a > 1 và b > 1
C. 0 < b < 1 < a
D. 0 < a < 1 < b
+ Gọi T là tổng tất cả các nghiệm của phương trình 9^x – 11.3^x + 9 = 0, giá trị của T là?
A. T = 1   B. T = 2
C. T = 0   D. T = 9
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]