Đề kiểm tra 45 phút ĐS và GT 11 chương 4 trường THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An


Đề kiểm tra 45 phút ĐS và GT 11 chương 4 trường THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An mã đề 132 gồm 3 trang với 25 câu hỏi trắc nghiệm, học sinh làm bài trong vòng 1 tiết học, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề giới hạn, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra 45 phút ĐS và GT 11 chương 4:
+ Cho hàm số f(x) xác định trên đoạn [a, b]. Trong các mệnh đế sau, mệnh đề nào đúng?
A. Nếu phương trình f(x) = 0 có nghiêm trong khoảng (a, b) thì hàm số f(x) phải liên tục trên khoảng (a, b).
B. Nếu hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a, b] và f(a).f(b) > 0 thì phương trình f(x) = 0 không có nghiệm trong khoảng (a, b).
C. Nếu hàm số f liên tục, tăng trên đoạn [a, b] và f(a).f(b) > 0 thì phương trình f(x) = 0 không thể có nghiệm trong khoảng (a, b).
D. Nếu f(a).f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm trong khoảng (a, b).


+ Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. Phương trình (cosx)^2 – √x = 0 vô nghiệm.
B. Phương trình 2x + 6.(1 – x)^1/3 = 3 có đúng 3 nghiệm phân biệt thuộc khoảng (-4; 7).
C. Phương trình x^5 – 5x^3 + 4x – 1 = 0 có đúng 5 nghiệm thuộc khoảng (-2; 3).
D. Phương trình 2x^3 – 10x – 7 = 0 có nghiệm.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com