Đề kiểm tra định kỳ ĐS và GT 11 chương 4 trường Triệu Quang Phục – Hưng Yên


Đề kiểm tra định kỳ ĐS và GT 11 chương 4 trường Triệu Quang Phục – Hưng Yên mã đề 730 gồm 3 trang với 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề giới hạn.

Trích dẫn đề kiểm tra định kỳ ĐS và GT 11 chương 4:
+ Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình dưới đây, chọn khẳng định đúng:
A. Hàm số liên tục trên (-∞; 4).
B. Hàm số liên tục trên (1; +∞).
C. Hàm số liên tục trên R.
D. Hàm số liên tục trên (1; 4).
+ Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?
A. Nếu lim un = +∞ và lim vn = +∞ thì lim (un – vn) = 0.
B. Nếu (un) là dãy số tăng thì lim un = +∞.
C. Nếu un = a^n và -1 < a < 1 thì lim un = 0.
D. Một dãy số có giới hạn thì luôn luôn tăng hoặc luôn luôn giảm.


+ Cho phương trình (m^2 + 1)x^2 + (3m^2 + 2)x + 2m^2 + 1/2 = 0. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Phương trình f(x) = 0 có hai nghiệm dương phân biệt với mọi m ∈ R.
B. Phương trình f(x) = 0 có đúng 1 nghiệm với mọi m ∈ R.
C. Phương trình f(x) = 0 có hai nghiệm âm phân biệt với mọi m ∈ R.
D. Phương trình f(x) = 0 vô nghiệm với mọi m ∈ R.


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com