Bài tập trắc nghiệm liên hệ giữa đồ thị hàm số và nghiệm của phương trình – Trần Duy Thúc


Tài liệu gồm 25 trang được biên soạn bởi thầy Trần Duy Thúc tuyển tập các bài tập trắc nghiệm liên hệ giữa đồ thị hàm số và nghiệm của phương trình. Các nội dung được đề cập trong tài liệu bao gồm:

Bài toán 1. Cho đồ thị của hàm số, hỏi về nghiệm của phương trình liên quan.
+ Vấn đề 1. Cho đồ thị của hàm số y = f(x), tìm số nghiệm của phương trình af(x) = b (a,b ∈ R, a ≠ 0).
+ Vấn đề 2. Cho đồ thị của hàm số y = f(x), tìm số nghiệm của |af(x) + b| = c (a, b, c ∈ R, a ≠ 0, c ≥ 0).
+ Vấn đề 3. Cho đồ thị của hàm số y = f(x), tìm số nghiệm của phương trình af|x| + b = 0 (a,b ∈ R, a ≠ 0).
+ Vấn đề 4. Cho đồ thị của hàm số y = f(x), tìm số nghiệm của phương trình |af|x| + b| = c (a, b, c ∈ R, a ≠ 0, c ≥ 0).
+ Vấn đề 5. Cho đồ thị của hàm số y = f(x), tìm số nghiệm của phương trình a|u(x)|v(x) + b = 0 (a,b ∈ R, a ≠ 0) với u(x)v(x) = f(x).
+ Vấn đề 6. Cho đồ thị của hàm số y = f(x), tìm m để phương trình f(x,m) có n nghiệm.


Bài toán 2. Cho bảng biến thiên của hàm số, hỏi về nghiệm của phương trình liên quan.
+ Vấn đề 1. Cho bảng biến thiên của hàm số y = f(x), tìm số nghiệm của phương trình af(x) = b (a,b ∈ R, a ≠ 0).
+ Vấn đề 2. Cho bảng biến thiên của hàm số y = f(x), tìm số nghiệm của phương trình |af(x) + b| = c (a, b, c ∈ R, a ≠ 0, c ≥ 0).
+ Vấn đề 3. Cho bảng biến thiên của hàm số y = f(x), tìm m để phương trình f(x,m) = 0 có n nghiệm.
Bài toán 3. Tìm m để phương trình f(x,m) = 0 có n nghiệm.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com