Chuyên đề trắc nghiệm vectơ

Tài liệu gồm 190 trang phân dạng và hướng dẫn giải các bài toán trắc nghiệm chuyên đề vectơ, các bài tập trong tài liệu đều được phân tích và giải chi tiết. Tài liệu được biên soạn bởi nhóm nhiều thầy, cô giáo giảng dạy môn Toán trên cả nước.

BÀI 1. CÁC ĐỊNH NGHĨA
Dạng 1: Xác định một vectơ; phương, hướng của vectơ; độ dài của vectơ
Dạng 2: Chứng minh hai vectơ bằng nhau
BÀI 2. TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ
Dạng 1: Các bài toán liên quan đến tổng các vectơ
Dạng 2: Vectơ đối, hiệu của hai vectơ
Dạng 3:Chứng minh đẳng thức vectơ
Dạng 4: Các bài toán xác định điểm thỏa đẳng thức vectơ
Dạng 5: Các bài toán tính độ dài của vectơ
[ads]
BÀI 3. TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ
Dạng 1: Xác định vectơ ka
Dạng 2: Hai vectơ cùng phương, ba điểm thẳng hàng
Dạng 3: Biểu thị một vectơ theo hai vectơ không cùng phương
Dạng 4: Đẳng thức vectơ chứa tích của vectơ với một số
BÀI 4. HỆ TRỤC TỌA ĐỘ
Dạng 1: Tìm tọa độ của một điểm; tọa độ vectơ; độ dài đại số của vectơ và chứng minh hệ thức liên quan trên trục (O;i)
Dạng 2: Tìm tọa độ điểm, tọa độ vectơ trên mặt phẳng Oxy
Dạng 3: Xác định tọa độ điểm, vectơ liên quan đến biểu thức dạng u + v, u – v, ku
Dạng 4: Xác định tọa độ các điểm của một hình
Dạng 5: Bài toán liên quan đến sự cùng phương của hai vectơ. Phân tích một vectơ qua hai vectơ không cùng phương
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ VECTƠ
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ VECTƠ

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]