Phân dạng trắc nghiệm cực trị của hàm số (2019) – Trần Duy Thúc

Tài liệu gồm 58 trang được biên soạn bởi thầy Trần Duy Thúc, phân dạng và tuyển chọn 328 bài toán trắc nghiệm cực trị của hàm số (2019). Các dạng toán được trình bày trong tài liệu gồm:

Dạng 1. Tìm cực trị của hàm số.
1. Bài toán 1. Tìm cực trị của hàm số từ biểu thức f(x) hay f'(x).
+ Vấn đề 1. Cho biểu thức f(x), hỏi cực trị của hàm số y = f(x).
+ Vấn đề 2. Cho biểu thức f'(x), hỏi cực trị của hàm số y = f(u(x)) + v(x).
Bài toán 2. Tìm cực trị của hàm số từ bảng biến thiên hay bảng xét dấu f'(x).
+ Vấn đề 1. Cho bảng biến thiên của hàm số y = f(x), hỏi cực trị của hàm số y = f(x).
+ Vấn đề 2. Cho bảng biến thiên của hàm số y = f(x), hỏi cực trị của hàm số y = f(u(x)) + v(x).
Bài toán 3. Từ đồ thị hàm số (C): y = f(x) suy ra điểm cực trị.
+ Vấn đề 1. Cho đồ thị hàm số y = f(x), hỏi cực trị của hàm số y = f(x).
+ Vấn đề 2. Cho đồ thị hàm số y = f(x), hỏi cực trị của hàm số y = f(u(x)) + v(x).
Bài toán 4. Từ đồ thị hàm số (C): y = f'(x), suy ra cực trị của hàm số.
+ Vấn đề 1. Cho đồ thị hàm số y = f'(x), hỏi cực trị của hàm số y = f(x).
+ Vấn đề 2. Cho đồ thị hàm số y = f'(x), hỏi cực trị của hàm số y = f(u(x)).
+ Vấn đề 3. Cho đồ thị hàm số y = f'(x), hỏi cực trị của hàm số y = f(u(x)) + v(x).


Dạng 2. Tìm điều kiện m để hàm số y = f(x,m) đạt cực trị tại điểm x0.
Dạng 3. Cực trị của hàm số có chứa dấu trị tuyệt đối.
Bài toán 1. Tìm số điểm cực trị của hàm số y = |f(x)|.
+ Vấn đề 1. Từ biểu thức của f(x), tìm số điểm cực trị của hàm số y = |f(x)|.
+ Vấn đề 2. Từ biểu thức của f(x) hay f'(x) tìm số điểm cực trị của hàm số y = |f(u(x))| + v(x).
+ Vấn đề 3. Cho bảng biến thiên, hỏi điểm cực trị của hàm số y = |f(u(x)) – a| + v(x), a ∈ R.
+ Vấn đề 4. Cho cho đồ thị của hàm số y = f(x), hỏi điểm cực trị của hàm số y = |f(u(x)) – a| + v(x), a ∈ R.
+ Vấn đề 5. Cho cho đồ thị của hàm số y = f'(x), hỏi điểm cực trị của hàm số y = |f(u(x)) – a| + v(x), a ∈ R.
+ Vấn đề 6. Tìm điều kiện của để hàm số y = |f(u(x)) – v(x)| có n điểm cực trị.
Bài toán 2. Tìm số điểm cực trị của hàm số y = f(|x|).
+ Vấn đề 1. Từ biểu thức của f(x) hay f'(x) tìm số điểm cực trị của hàm số y = f(|ax + b| – c) + d (a, b, c, d ∈ R).
+ Vấn đề 2. Cho bảng biến thiên của hàm số y = f(x) hay bảng xét dấu đạo hàm, hỏi cực trị của hàm số y = f(|ax + b| + c) + d.
+ Vấn đề 3. Cho đồ thị của hàm số y = f(x) hay đồ thị của hàm số y = f'(x), hỏi điểm cực trị của hàm số y = f(|ax + b| + c) + d.
+ Vấn đề 4. Tìm điều kiện của tham số m để hàm số y = f(|x|,m) có n điểm cực trị.


HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU: Click vào biểu tượng "Tải xuống" trên thanh công cụ trình xem PDF.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com