Tài liệu mệnh đề và tập hợp & hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các bạn học sinh tài liệu tự học chủ đề mệnh đề – tập hợp (Đại số 10 chương 1) và hàm số bậc nhất – hàm số bậc hai (Đại số 10 chương 2), tài liệu gồm 45 trang được biên soạn bởi thầy Phùng Hoàng Em.

Mục lục tài liệu mệnh đề và tập hợp & hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai:
CHƯƠNG 1. MỆNH ĐỀ & TẬP HỢP.
1. MỆNH ĐỀ VÀ MỆNH ĐỀ CHỨA BIẾN.
A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.
B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Mệnh đề và tính đúng sai của mệnh đề.
+ Dạng 2. Phủ định của mệnh đề.
2. TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP.
A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.
B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Xác định tập hợp.
+ Dạng 2. Tập hợp con, xác định tập hợp con.
+ Dạng 3. Các phép toán trên tập hợp.
3. CÁC TẬP HỢP SỐ.
A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.
B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
4. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CUỐI CHƯƠNG.
[ads]
CHƯƠNG 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT & HÀM SỐ BẬC HAI.
1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÀM SỐ.
A. CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN.
+ Dạng 1. Tính giá trị của hàm số tại một điểm.
+ Dạng 2. Tìm tập xác định của hàm số.
+ Dạng 3. Xét tính chẵn lẻ của hàm số.
+ Dạng 4. Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số.
B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
2. HÀM SỐ BẬC NHẤT.
A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.
B. CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN.
+ Dạng 1. Đồ thị hàm số.
+ Dạng 2. Xác định hàm số bậc nhất khi biết các yếu tố liên quan.
C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
3. HÀM SỐ BẬC HAI.
A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.
B. CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN.
+ Dạng 1. Đồ thị hàm số bậc hai (parabol) và các vấn đề liên quan.
+ Dạng 2. Xác định tọa độ giao điểm của parabol với đường thẳng.
+ Dạng 3. Dùng đồ thị để biện luận nghiệm của phương trình.
+ Dạng 4. Xác định (P): y = ax2 +bx+c khi biết các yếu tố liên quan.
+ Dạng 5. Một số bài toán thực tế.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]