Các dạng toán vectơ thường gặp – Nguyễn Bảo Vương

Tài liệu gồm 78 trang được biên soạn bởi thầy Nguyễn Bảo Vương, phân dạng và tuyển chọn các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết chủ đề vectơ trong chương trình Hình học 10 chương 1.

Mục lục tài liệu các dạng toán vectơ thường gặp – Nguyễn Bảo Vương:
CHỦ ĐỀ 1. VÉCTƠ.
Phần A. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm.
Dạng toán 1. Các bài toán về khái niệm véctơ.
Dạng toán 2. Chứng minh đẳng thức véctơ.
Dạng toán 3. Xác định điểm thỏa mãn điều kiện cho trước.
Dạng toán 4. Tìm tập hợp điểm thỏa mãn điều kiện cho trước.
Dạng toán 5. Phân tích vectơ qua hai vectơ không cùng phương.
Dạng toán 6. Xác định và tính độ lớn véctơ.
Phần B. Đáp án và lời giải chi tiết.
Dạng toán 1. Các bài toán về khái niệm véctơ.
Dạng toán 2. Chứng minh đẳng thức véctơ.
Dạng toán 3. Xác định điểm thỏa mãn điều kiện cho trước.
Dạng toán 4. Tìm tập hợp điểm thỏa mãn điều kiện.
Dạng toán 5. Phân tích vectơ qua hai vectơ không cùng phương.
Dạng toán 6. Xác định và tính độ lớn véctơ.
[ads]
CHỦ ĐỀ 2. HỆ TRỤC TỌA ĐỘ.
Phần A. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm.
Dạng toán 1. Sử dụng các kiến thức về trục, tọa độ vectơ trên trục và tọa độ của một điểm trên trục để giải một số bài toán.
Dạng toán 2. Tọa độ vectơ.
+ Sử dụng các công thức tọa độ của tổng, hiệu, tích vectơ với một số để giải toán.
+ Điều kiện hai véc tơ cùng phương, thẳng hàng, bằng nhau.
+ Biểu diễn một vectơ theo hai vectơ không cùng phương.
Dạng toán 3. Tọa độ điểm.
+ Xác định tọa độ trung điểm, tọa độ trọng tâm, tọa độ điểm đối xứng.
+ Xác định tọa độ điểm thỏa mãn điều kiện cho trước.
+ Một số bài toán giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của biểu thức chứa véctơ.
Phần B. Đáp án và lời giải chi tiết.
Dạng toán 1. Sử dụng các kiến thức về trục, tọa độ vectơ trên trục và tọa độ của một điểm trên trục để giải một số bài toán.
Dạng toán 2. Tọa độ vectơ.
+ Sử dụng các công thức tọa độ của tổng, hiệu, tích vectơ với một số để giải toán.
+ Điều kiện hai véc tơ cùng phương, thẳng hàng, bằng nhau.
+ Biểu diễn một vectơ theo hai vectơ không cùng phương.
Dạng toán 3. Tọa độ điểm.
+ Xác định tọa độ trung điểm, tọa độ trọng tâm, tọa độ điểm đối xứng.
+ Xác định tọa độ điểm thỏa mãn điều kiện cho trước.
+ Một số bài toán giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của biểu thức chứa véctơ.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]