Bài tập khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số – Diệp Tuân


Tài liệu gồm 43 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Diệp Tuân, phân dạng và tuyển chọn bài tập khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số, đầy đủ các mức độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao; giúp học sinh rèn luyện khi học chương trình Giải tích 12 chương 1: ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số.

A. LÝ THUYẾT
1. Khảo sát hàm số.
Bước 1. Tìm tập xác định của hàm số.
Bước 2. Sự biến thiên.
Bước 3. Đồ thị.
2. Một số hàm cơ bản.
a. Hàm số bậc ba y = ax^3 + b^2 + cx + d (a khác 0).
b. Hàm số trùng phương y = ax^4 + bx^2 + c (a khác 0).
c. Hàm số nhất biến y = (ax + b)/(cx + d) (c khác 0 và ad – bc khác 0).
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1. Từ đồ thị (C): y = f(x) suy ra đồ thị (C’): y = f(|x|).
Dạng 2. Từ đồ thị (C): y = f(x) suy ra đồ thị (C’): y = |f(x)|.
Dạng 3. Vẽ đồ thị y = |f(|x|)| ta lần lượt biến đổi hai đồ thị y = f(|x|) và y = |f(x)|.
Dạng 4. Từ đồ thị (C): y = u(x).v(x) suy ra đồ thị (C’): y = |u(x)|.v(x).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com