Bài toán liên quan đến hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối


Tài liệu gồm 61 trang, tuyển chọn 98 bài toán trắc nghiệm vận dụng – vận dụng cao (VD – VDC) liên quan đến hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối, có đáp án và lời giải chi tiết.

1. Đơn điệu hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối.
Cho hàm số y = |x3 − mx + 1|. Gọi S là tập tất cả các số tự nhiên m sao cho hàm số đồng biến trên [1; +∞). Tính tổng tất cả các phần tử của S.
2. Cực trị hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối.
Có bao nhiêu số nguyên m ∈ (−2019; 2019) để hàm số y = |x5 − 5×3 − 20x + m| có 5 điểm cực trị?
3. GTLN – GTNN hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối.
Gọi A, a lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: y = |x3 − 3x + m| trên đoạn [0; 2]. Gọi S là tập các giá trị thực của tham số m để Aa = 12. Tổng các phần tử của S bằng?
4. Tương giao hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối.
Biết rằng với 0 < m < 2 tổng của các nghiệm dương của phương trình |x3 − 3x| = m bằng 1 + 2√2. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com