Phân loại và phương pháp giải bài tập phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng


Tài liệu gồm 135 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, tóm tắt lý thuyết, phân loại và phương pháp giải bài tập phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng, giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Hình học 11 chương 1 (Toán 11).

BÀI 1. PHÉP BIẾN HÌNH.
Dạng 1. Xác định ảnh của một hình qua một phép biến hình.
Dạng 2. Tìm điểm bất động của phép biến hình.

BÀI 2. PHÉP TỊNH TIẾN.
Dạng 1. Xác định ảnh của một hình qua một phép tịnh tiến.
Dạng 2. Dùng phép tịnh tiến để tìm tập hợp điểm di động.
Dạng 3. Dùng phép tịnh tiến để dựng hình.

BÀI 3. PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC.
Dạng 1. Xác định ảnh của một hình qua phép đối xứng trục.
Dạng 2. Tìm trục đối xứng của một hình.
Dạng 3. Tìm tập hợp điểm.
Dạng 4. Dùng phép đối xứng trục để dựng hình.

BÀI 4. PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM.
Dạng 1. Tìm ảnh của một điểm, một đường qua phép đối xứng tâm.
Dạng 2. Chứng minh một hình H có tâm đối xứng.
Dạng 3. Dùng phép đối xứng tâm để dựng hình.

BÀI 5. PHÉP QUAY.
Dạng 1. Chứng minh điểm M’ là ảnh của điểm M trong một phép quay.
Dạng 2. Tìm ảnh của một đường thẳng, đường tròn qua một phép quay.
Dạng 3. Dựng hình bằng phép quay.

BÀI 6. KHÁI NIỆM PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU.

BÀI 7. PHÉP VỊ TỰ.
Dạng 1. Xác định phép vị tự biến điểm M cho sẵn thành điểm M’ cho sẵn.
Dạng 2. Dùng phép vị tự để tìm tập hợp điểm.
Dạng 3. Dùng phép vị tự để dựng hình.

BÀI 8. PHÉP ĐỒNG DẠNG.
Dạng 1. Xác định các yếu tố cơ bản của phép đồng dạng.
Dạng 2. Tìm ảnh của một điểm M qua một phép đồng dạng.
Dạng 3. Chứng minh hai hình H và H’ đồng dạng.
Dạng 4. Tìm tập hợp các điểm M’ là ảnh của điểm M qua một phép đồng dạng.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com