Phân loại và phương pháp giải bài tập vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc

Tài liệu gồm 173 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, tóm tắt lý thuyết, phân loại và phương pháp giải bài tập vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc, giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Hình học 11 chương 3 (Toán 11).

BÀI 1. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN.
Dạng 1. Biểu diễn vectơ.
Dạng 2. Đẳng thức vectơ.
Dạng 3. Đồng phẳng của ba vectơ.
Dạng 4. Tìm điểm thỏa mãn đẳng thức vectơ.

BÀI 2. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC.
Dạng 1. Tính góc giữa hai đường thẳng.
Dạng 2. Chứng minh hai đường thẳng vuông góc trong không gian.

BÀI 3. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG.
Dạng 1. Câu hỏi lý thuyết.
Dạng 2. Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Từ đó suy ra đường thẳng vuông góc với đường thẳng.
Dạng 3. Xác định góc – hình chiếu – tính độ dài.
Dạng 4. Thiết diện.

BÀI 4. HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC.
Dạng 1. Câu hỏi lý thuyết.
Dạng 2. Chứng minh hai mặt phẳng vuông góc.
Dạng 3. Tính góc giữa hai mặt phẳng.
Dạng 4. Thiết diện.

BÀI 5. KHOẢNG CÁCH.
Dạng 1. Khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng.
Dạng 2. Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng.
Dạng 3. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song, khoảng cách từ đường thẳng đến mặt phẳng.
Dạng 4. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]