Bài giảng phương trình đường thẳng


Tài liệu gồm 45 trang, trình bày lí thuyết trọng tâm và hướng dẫn giải các dạng bài tập chuyên đề phương trình đường thẳng, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình Hình học 12 chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Nắm vững khái niệm vectơ chỉ phương của đường thẳng, góc giữa hai đường thẳng, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
+ Trình bày và vận dụng được các công thức tính khoảng cách, góc.
+ Trình bày được cách viết phương trình tham số của đường thẳng.
+ Trình bày được các vị trí tương đối của hai đường thẳng, của đường thẳng và mặt phẳng và của đường thẳng với mặt cầu. Vận dụng được các công thức để xét vị trí tương đối của hai đường thẳng; của đường thẳng với mặt phẳng và của đường thẳng với mặt cầu.
Kĩ năng:
+ Biết cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng.
+ Biết cách tính khoảng cách, tính góc.
+ Biết cách xét vị trí tương đối của hai đường thẳng, vị trí tương đối của đường thẳng với mặt phẳng và vị trí tương đối của đường thẳng với mặt cầu.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
I. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Xác định vectơ pháp tuyến và viết phương trình mặt phẳng.
– Bài toán 1: Xác định vectơ chỉ phương của đường thẳng.
– Bài toán 2: Viết phương trình đường thẳng khi tìm được một vectơ chỉ phương và điểm thuộc đường thẳng.
– Bài toán 3: Viết phương trình đường thẳng bằng phương pháp tham số hóa.
Dạng 2: Các vấn đề về góc.
– Bài toán 1: Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
– Bài toán 2: Góc giữa hai đường thẳng.
Dạng 3: Khoảng cách.
– Bài toán 1: Khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng.
– Bài toán 2: Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
Dạng 4: Vị trí tương đối.
– Bài toán 1: Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng.
– Bài toán 2: Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.
– Bài toán 3: Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt cầu.
Dạng 5: Một số bài toán cực trị.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]