Chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit – Nguyễn Hoàng Việt


Tài liệu gồm 166 trang, được biên tập bởi thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt, tổng hợp lý thuyết cần nhớ, các dạng toán thường gặp và bài tập tự luyện chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit.

MỤC LỤC:
Chương 2. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT 1.
§1 – LŨY THỪA 1.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 1.
B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 2.
+ Dạng 1. Tính giá trị biểu thức 2.
+ Dạng 2. Rút gọn biểu thức liên quan đến lũy thừa 3.
+ Dạng 3. So sánh hai lũy thừa 4.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 6.
§2 – HÀM SỐ LŨY THỪA 11.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 11.
B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 11.
+ Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số lũy thừa 11.
+ Dạng 2. Tìm đạo hàm của hàm số lũy thừa 14.
+ Dạng 3. Đồ thị của hàm số lũy thừa 16.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 17.
§3 – LÔGARIT 22.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 22.
B CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN 23.
+ Dạng 1. So sánh hai lôgarit 23.
+ Dạng 2. Công thức, tính toán lôgarit 24.
+ Dạng 3. Phân tích biểu thức lôgarit theo các lo-ga-rit cho trước 26.
+ Dạng 4. Xác định một số nguyên dương có bao nhiêu chữ số 27.
+ Dạng 5. Tổng hợp biến đổi lôgarit nâng cao 28.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 33.
§4 – HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LÔGARIT 46.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 46.
B CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN 48.
+ Dạng 1. Tìm tập xác định 48.
+ Dạng 2. Tính đạo hàm 50.
+ Dạng 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất 53.
+ Dạng 4. Các bài toán liên quan đến đồ thị 53.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 57.
§5 – PHƯƠNG TRÌNH MŨ, PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT CƠ BẢN 66.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 66.
B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 66.
+ Dạng 1. Giải phương trình mũ cơ bản, phương pháp đưa về cùng cơ số 66.
+ Dạng 2. Giải phương trình mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ 68.
+ Dạng 3. Giải phương trình mũ bằng phương pháp lôgarít hóa 71.
+ Dạng 4. Giải phương trình lôgarit cơ bản, phương pháp đưa về cùng cơ số 72.
+ Dạng 5. Giải phương trình lôgarít bằng phương pháp đặt ẩn phụ 74.
+ Dạng 6. Giải phương trình mũ và lôgarít bằng phương pháp hàm số 76.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 80.
§6 – BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ, BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT CƠ BẢN 96.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 96.
B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 97.
+ Dạng 1. Giải bất phương trình mũ cơ bản, phương pháp đưa về cùng cơ số 97.
+ Dạng 2. Giải bất phương trình mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ 99.
+ Dạng 3. Giải bất phương trình logarit cơ bản, phương pháp đưa về cùng cơ số 102.
+ Dạng 4. Giải bất phương trình lôgarit bằng phương pháp đặt ẩn phụ 104.
+ Dạng 5. Bài toán lãi kép 105.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 108.
§7 – PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ, LOGARIT CÓ CHỨA THAM SỐ 116.
A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 116.
+ Dạng 1. Phương trình có nghiệm đẹp – Định lý Viét 116.
+ Dạng 2. Phương trình không có nghiệm đẹp – Phương pháp hàm số 121.
+ Dạng 3. Bất phương trình – Phương pháp hàm số 125.
B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 129.
§8 – ĐỀ TỔNG ÔN 143.
A ĐỀ SỐ 1 143.
B ĐỀ SỐ 2 152.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com