Chuyên đề số phức – Nguyễn Hoàng Việt

Tài liệu gồm 52 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt, tổng hợp kiến thức cần nắm, các dạng toán thường gặp và bài tập tự luyện chuyên đề số phức, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình Giải tích 12 chương 4.

MỤC LỤC:
Chương 4. SỐ PHỨC VÀ CÁC PHÉP TOÁN 1.
§1 – NHẬP MÔN SỐ PHỨC 1.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1.
B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 2.
+ Dạng 1. Xác định số phức bằng các phép toán 3.
+ Dạng 2. Số phức bằng nhau 4.
+ Dạng 3. Điểm biểu diễn số phức 5.
+ Dạng 4. Lũy thừa với đơn vị ảo 7.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 9.
§2 – PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH 13.
A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 13.
+ Dạng 1. Phương trình bậc nhất 13.
+ Dạng 2. Phương trình bậc hai với hệ số thực 14.
+ Dạng 3. Xác định số phức bằng cách giải hệ phương trình 15.
B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 19.
§3 – TẬP HỢP ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC 22.
A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 22.
+ Dạng 1. Tọa độ điểm biểu diễn của số phức 22.
+ Dạng 2. Tập hợp điểm biểu diễn số phức là đường thẳng 23.
+ Dạng 3. Tập hợp điểm biểu diễn số phức là đường tròn 24.
+ Dạng 4. Tập hợp điểm biểu diễn số phức là đường Elip 27.
+ Dạng 5. Một số mô hình khác 28.
B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 30.
§4 – MAX, MIN CỦA MÔ-ĐUN SỐ PHỨC 34.
A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 34.
+ Dạng 1. Tìm max, min bằng phương pháp đại số 34.
+ Dạng 2. Tìm max, min bằng phương pháp hình học 35.
B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 41.
§5 – ĐỀ ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG 45.
A ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1 45.
B ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2 47.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]