Bài giảng giới hạn của hàm số


Tài liệu gồm 55 trang, tóm tắt lý thuyết SGK, hướng dẫn giải các dạng toán và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm chuyên đề giới hạn của hàm số, có đáp án và lời giải chi tiết; giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 4.

A. LÝ THUYẾT
1. Định nghĩa giới hạn của hàm số tại một điểm.
2. Định nghĩa giới hạn của hàm số tại vô cực.
3. Một số giới hạn đặc biệt.
4. Định lí về giới hạn hữu hạn.
5. Quy tắc về giới hạn vô cực.
6. Các dạng vô định.
B. CÁC DẠNG TOÁN VỀ GIỚI HẠN HÀM SỐ
Dạng 1. Tìm giới hạn xác định bằng cách sử dụng trực tiếp các định nghĩa, định lí và quy tắc.
Dạng 2. Tìm giới hạn vô định.
C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG
Dạng 1. Bài tập tính giới hạn bằng cách sủ dụng định nghĩa, định lí và các quy tắc.
Dạng 2. Giới hạn vô định dạng 0/0.
Dạng 3. Giới hạn vô định dạng vô cực / vô cực.
Dạng 4. Giới hạn vô định dạng 0 . Vô cực.
Dạng 5. Dạng vô định vô cực – vô cực.
D. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Dạng 1. Bài tập tính giới hạn bằng cách sủ dụng định nghĩa, định lí và các quy tắc.
Dạng 2. Giới hạn vô định dạng 0/0.
Dạng 3. Giới hạn vô định dạng vô cực / vô cực.
Dạng 4. Giới hạn vô định dạng 0 . Vô cực.
Dạng 5. Dạng vô định vô cực – vô cực.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]