Kiến thức cần nhớ và phương pháp giải toán chuyên đề thống kê

Tài liệu gồm 25 trang, tổng hợp kiến thức cần nhớ và phương pháp giải toán chuyên đề thống kê, giúp học sinh lớp 10 tham khảo khi học chương trình Đại số 10 chương 5.

Chương 5. THỐNG KÊ 1.
Bài 1. Một số khái niệm cơ bản về thống kê 1.
A Kiến thức cần nhớ 1.
B Phân loại và phương pháp giải toán 5.
Dạng 1. Bảng phân bố tần số và tần suất 5.
Dạng 2. Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp 6.
Dạng 3. Vẽ biểu đồ tần số và tần suất hình cột 6.
Dạng 4. Biểu đồ đường gấp khúc 7.
Dạng 5. Biểu đồ hình quạt 7.
Dạng 6. Số trung bình 8.
Dạng 7. Số trung vị 8.
Dạng 8. Mốt 9.
C Bài tập trắc nghiệm 9.
Bài 2. Phương sai. Độ lệch chuẩn 18.
A Kiến thức cần nhớ 18.
B Phân loại và phương pháp giải toán 18.
Dạng 1. Tính phương sai, độ lệch chuẩn của bảng số liệu không ghép lớp 18.
Dạng 2. Tính phương sai và độ lệch chuẩn của bảng số liệu ghép lớp 19.
C Bài tập trắc nghiệm 21.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]