Tài liệu học tập Giải tích 12 học kỳ 2

Tài liệu gồm 173 trang, được tổng hợp bởi thầy giáo Nguyễn Chín Em, tóm tắt lý thuyết, các dạng toán và bài tập trắc nghiệm các chuyên đề Nguyên hàm, tích phân và ứng dụngSố phức giúp học sinh tham khảo trong quá trình học tập chương trình Giải tích 12 học kỳ 2.

Chương 3. NGUYÊN HÀM-TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG 1.
Bài 1. Nguyên hàm 1.
A Tóm tắt lí thuyết 1.
B Các dạng toán 3.
+ Dạng 1. Tính nguyên hàm bằng bảng nguyên hàm 3.
+ Dạng 2. Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số 9.
+ Dạng 3. Tìm nguyên hàm bằng phương pháp từng phần 14.
C Bài tập trắc nghiệm 18.
Bài 2. Tích phân 28.
A Tóm tắt lí thuyết 28.
B Các dạng toán 29.
+ Dạng 1. Dùng định nghĩa tính tích phân 29.
+ Dạng 2. Tính tích phân bằng bảng nguyên hàm 32.
+ Dạng 3. Tích phân hàm số chứa trị tuyệt đối |f(x)|dx 37.
+ Dạng 4. Phương pháp đổi biến số 39.
+ Dạng 5. Phương pháp từng phần 47.
C Bài tập trắc nghiệm 52.
Bài 3. Ứng dụng tích phân 69.
A Tóm tắt lí thuyết 69.
B Các dạng toán 70.
+ Dạng 1. Diện tích hình giới hạn bởi: đồ thị hàm số – trục hoành và hai cận 70.
+ Dạng 2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số 73.
+ Dạng 3. Thể tích khối tròn xoay 77.
+ Dạng 4. Thể tích của vật thể 79.
+ Dạng 5. Bài toán thực tế: Tìm vận tốc, quãng đường 81.
C Bài tập trắc nghiệm 84.
Chương 4. SỐ PHỨC 108.
Bài 1. Số phức 108.
A Tóm tắt lí thuyết 108.
B Các dạng toán 110.
+ Dạng 1. Xác định phần thực – phần ảo của số phức 110.
+ Dạng 2. Xác định mô-đun của số phức 110.
+ Dạng 3. Hai số phức bằng nhau 111.
+ Dạng 4. Tìm tập hợp điểm biểu diễn 112.
+ Dạng 5. Số phức liên hợp 113.
C Bài tập trắc nghiệm 114.
Bài 2. Cộng, trừ và nhân số phức 126.
A Tóm tắt lí thuyết 126.
B Các dạng toán 127.
+ Dạng 1. Cộng trừ hai số phức 127.
+ Dạng 2. Phép nhân hai số phức 128.
C Bài tập trắc nghiệm 131.
Bài 3. Phép chia số phức 140.
A Tóm tắt lí thuyết 140.
B Các dạng bài tập 140.
+ Dạng 1. Phép chia số phức đơn giản 140.
+ Dạng 2. Các bài toán tìm phần thực và phần ảo của số phức 141.
+ Dạng 3. Một số bài toán xác định môđun của số phức 143.
+ Dạng 4. Tìm tập hợp điểm-GTNN-GTLN 145.
C Bài tập trắc nghiệm 148.
Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực 157.
A Tóm tắt lí thuyết 157.
B Các dạng toán 157.
+ Dạng 1. Giải phương trình bậc hai hệ số thực 157.
+ Dạng 2. Phương trình bậc cao với hệ số thực 159.
C Bài tập trắc nghiệm 162.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]