Chuyên đề trắc nghiệm quan hệ song song

Tài liệu gồm 35 trang, trình bày lý thuyết trọng tâm, các dạng toán trọng tâm kèm phương pháp giải và bài tập trắc nghiệm tự luyện chuyên đề quan hệ song song, có đáp án và lời giải chi tiết; hỗ trợ học sinh lớp 11 trong quá trình học tập chương trình Toán 11 phần Hình học chương 2.

VẤN ĐỀ 1. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
1. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng phân biệt.
2. Hai đường thẳng song song.
VẤN ĐỀ 2. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG.
VẤN ĐỀ 3. HAI MẶT PHẲNG SONG SONG.
BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
LỜI GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]